...

დამადლიანდი და დაამადლიანე!

აიღეთ წილი თორის მსწავლელების საჭიროებების უზრვრლუნყველობაში! ყვალა შესაწირი უნაწილდება თორის მსწავლელებს, რომლებიც არიან დაკავებული მხოლიდ თორის შესწავლით და ამითი თქვენც დამადლიანდებით უდიდეს მიცვას, და რაზეც თორამ თქვა, ყველა ვინც მადლიანდება თორის მსწავლელის შენახვზს მიახწევს მარადიულ ბედნიერებას და არ ნახავს გასაჭირს. მხოლოდ თუ გსურთ რომ რომელიმე გაკვეთილი ან სტატია ან თორის სწავლა იყის მიძღვნილი გარდაცვლილის ნეშამის მოსამაღლებლად, ან რეფუისათვის ან წარმატებისათვის, მაშინ გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მეილის შაშვალევით და მიუთითოთ მიზანი, სახელი და ზუსტი თანხა რომელიც შესწირეთ. აგრეთვე შეგიძლიად წილი აიღოთ მიშნების ყოველ დღიურ სწავლაში და ასევე ტალმუდის სწავლაში. მიშნის ციკლი არის ერთ წლიანი ხილი ტალმუდი სამწლინახევრიანი.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.