...

ჰკითხეთ რაბინს

תמונת הרב דוד מדינרדזה

რაბინი დავით მდინარაძე

რაბი დავიდ მედინარძე სიამოვნებით უპასუხებს ღაზაში ნებისმიერ შეკითხვას თორასთან, იუდაიზმთან და ჰალაჩასთან დაკავშირებით. იმისათვის რომ მიიღოთ შესაბამისი პასუხი, დაწერეთ თქვენი შეკითხვა ნათლად სახელის და ელექტრონული ფოსტის მისამართის ჩათვლით და რაბინი ყველაფერს გააკეთებს, რომ მალე გიპასუხოთ. .

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.